Usługi finansowo-księgowe świadczone przez nasze biuro księgowe

 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością przyjmowanych i emitowanych dokumentów
 • dokonywanie zapisów w książce przychodów i rozchodów
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-5, PIT-5L, VAT-7, VAT-7K, CIT-8
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • sporządzanie i prowadzenie aktualnych planów amortyzacyjnych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • reprezentowanie Państwa i dopełnianie wszelkich formalności w urzędach skarbowych i ZUS jak również redagowanie korespondencji z zapytaniami i wniosków do organów skarbowych w ramach bieżącego funkcjonowania firmy
 • reprezentowanie Państwa w trakcie kontroli oraz postępowania odwoławczego – w tym przygotowywanie odwołań, wyjaśnień w trakcie i po kontroli
 • sporządzanie opinii o zgodności działań spółki z przepisami podatkowymi, księgowymi, ZUS, opłat skarbowych i administracyjnych
 • sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • roczne rozliczanie działalności
 • dostarczanie bieżących niezbędnych informacji pomocnych w funkcjonowaniu firmy
 • doradztwo księgowe oraz podatkowe w zakresie bieżącej działalności, czyli wskazanie optymalnych dla Klienta rozwiązań w oparciu o obowiązujące przepisy
 • zaświadczenia o niezaleganiu wobec US
 • nadzorowanie prac inwentaryzacyjnych, potwierdzenie sald z kontrahentami
 • monitoring należności (wysyłanie upomnień, not odsetkowych)